•  Penyampaian amanat daripada Pegawai Daerah merangkap Pengerusi Majlis Daerah Ranau.
  Tarikh : 7 Januari 2021

 •  Kursus Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Lantikan Tahun 2020 Hingga Tahun 2022.
  Tarikh : 2 Mac 2021

 •  Mesyuarat Khas Majlis Daerah Ranau.
  Tarikh : 5 Mac 2021

 •  Taklimat Pengendalian Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah (JAR) Peringkat Kementerian/ Jabatan / Pejabat Daerah/ Pihak Berkuasa Tempatan/ Agensi
  Tarikh : 16 Mac 2021

 •  Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Bil.1/2021
  Tarikh : 16 Mac 2021

 •  Majlis Pelancaran Hala Tuju Sabah Maju Jaya
  Tarikh : 29 Mac 2021

 •  Peperiksaan Perkhidmatan Awam Gred 19
  Tarikh : 12 Ogos 2021

PERUTUSAN

Perutusan Pegawai Eksekutif


Salam Sejahtera, kepada para pelawat Laman Web Rasmi Majlis Daerah Ranau. Di kesempatan ini, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam membangunkan Laman Web Rasmi Majlis Daerah Ranau.

Pembinaan laman web ini memerlukan tenaga, masa dan kemahiran yang tinggi dan tidak memadai dengan usaha kumpulan pembangunan sahaja. Oleh itu, sebarang pandangan, cadangan dan komen dari semua pihak amat diharapkan untuk memperbaiki lagi laman web ini dari semasa ke semasa.

Dengan adanya Laman Web ini, pengunjung boleh memperolehi maklumat tepat mengenai acara atau aktiviti yang sedang berlangsung di Majlis Daerah Ranau.JUPIRIN HJ. RUHIMIN
Pegawai Eksekutif
Majlis Daerah Ranau

PROFIL JABATAN

VISI & MISI

VISI
Majlis Daerah Ranau beriltizam untuk mewujudkan sebuah pekan yang terancang, bersih, sejahtera dan berbudaya.

MISI
Mewujudkan suasana yang terbaik untuk menjamin kelangsungan program Majlis Daerah Ranau serta keharmonian seluruh warga demi merealisasikan pembentukan perancang bandar yang terancang, sejahtera dan berbudaya demi mencapai Wawasan 2020.

OBJEKTIF

Seperti jabatan-jabatan yang lain juga Majlis Daerah Ranau mempunyai objektif yang tersendiri bagi merealisasikan impiannya untuk menjadikan pekan Ranau sebagai sebuah pekan yang maju, bersih dan cantik setanding dengan pekan-pekan yang lain di negara ini serta dapat memberikan peluang untuk meningkatkan ekonomi khususnya penduduk di daerah ini. Antara objektif Majlis Daerah Ranau ialah :

1. Untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan melibatkan diri dalam pentadbiran kawasan mereka sendiri.
2. Untuk membantu Kerajaan Negeri dalam bidang pentadbiran dan membuat Undang-Undang kecil.
3. Melalui Kerajaan Tempatan juga Kerajaan dapat melaksanakan beberapa proses politik dalam aspek pentadbiran dan pandangan kecil.
4. Untuk memberi beberapa kemudahan asas dan perkhidmatan kepada penduduk setempat.

PIAGAM PELANGGAN

Komitmen kami adalah menjalankan tugas dengan bertanggungjawab, jujur, bersedia membantu dan berazam akan melaksanakan Piagam Pelanggan seperti berikut :-

1. Berjanji menyiasat setiap pertanyaan dan aduan tentang perkhidmatan kami dengan serta-merta.

2. Memproses dan meluluskan permohonan pelan rumah (bangunan), pelan pembangunan, permohonan pembahagian, penikaran kegunaan tanah dalam tempoh tiga (3) bulan dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

3. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki Bangunan (O.C) selepas bangunan siap dibina, dalam tempoh satu minggu setelah makluman pemeriksaan bengunan yang memenuhi syarat-syarat diterima daripada jabatan-jabatan berkenaan.

4. Mempastikan bil-bil tuntutan cukai pintu dikeluarkan dua (2) kali setahun iaitu pada bulan Januari untuk suku tahun pertama dan kedua, dan bulan Julai untuk suku tahun ketiga dan keempat.

5. Mempastikan pemungutan sisa pepejal (sampah) dilaksanakan secara cekap dan dijalankan setiap hari bagi bangunan perusahaan/perniagaan, sekolah, hospital dan pejabat kerajaan dan tiga kali seminggu di rumah-rumah kediaman dalam kawasan Perkadaran/Percukaian (Rating Area).

6. Mempastikan keindahan dan kebersihan bandar sentiasa terpelihara dengan kerjasama orang awam.

7. Mempastikan saluran najis/parit tersumbat dibaiki/ dibersihkan dalam tempoh satu (1) hari selepas menerima aduan dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya.

8. Mempastikan permohonan pembaharuan lesen-lesen diluluskan serta-merta dan permohonan lessen-lesen baru diproses dan diputuskan dalam tempoh 1 bulan dengan syarat kehendak-kehendak peraturan perlesenan telah dipatuhi.

9. Mempastikan undang-undang Majlis Daerah Ranau dikuatkuasakan secara adil dan saksama.

10. Mempastikan pembayaran ke atas perkhidmatan dan pembekalan dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh penerimaan invois/bil tuntutan.

11. Mempastikan kaunter pembayaran dibuka mengikut masa yang telah ditetapkan.

CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN

Bahagian Pentadbiran


- Urusan pembangunan sumber manusia dan latihan.
- Urusan surat-menyurat jabatan.
- Urusan persaraan, penamatan perkhidmatan dan pencen.
- Menyelaras Mesyuarat Jabatan/ Jawatankuasa.

Bahagian Pembangunan


- Urusan permohonan Pelan Bangunan dan Pelan Pembangunan.
- Urusan Pemantau kemajuan projek/tender Jabatan/ Majlis
- Urusan menyelengara utiliti di tempat kemudahan awam / premis / tandas awam / Tempat menunggu bas / kawasan lapang / taman awam

Bahagian Hasil dan Kewangan


- Urusan cukai taksiran / pintu semasa dan tunggakan.
- Urusan sewaan bangunan Majlis.
- Urusan bayaran Emolumen dan tuntutan kakitangan.

Bahagian Penguatkuasa


- Menguatkuasakan Undang-Undang kecil Majlis.
- Urusan notis amaran / kompaun premis peniaga / penjaja.
- Urusan notis amaran / kompaun haiwan berkeliaran.

Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar


- Urusan perkhidmatan Perbandaran / kutipan sisa pepejal.
- Urusan pasar awam.
- Urusan tapak pelupusan.

Bahagian Cawangan Kundasang


- Menguruskan pentadbiran untuk kawasan Kundasang.

MEDIA

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

HUBUNGI KAMI

md.rnu@sabah.gov.my

088-879034

088-875542